November 2018 – Så faldt julefreden over aktiemarkederne

Så faldt der ro på igen. Innolab Capital Index fik et positivt afkast på 1,15% i november måned og er for året i minus med 0,60% C25 er i minus med -7,79%.

Efter at USA og Kina i weekenden blev enige om en midlertidig pause i handelskrigen, viser aktiemarkedet indtil videre gode takter, i håbet om yderligere økonomisk vækst de kommende år.

De kommende 90 dage skal USA og Kina forhandle om eksempelvis tvungen teknologioverførsel, intellektuelle rettigheder, fysiske handelsbarrierer samt markedsadgang for tjenesteydelser & landbrugsvarer. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at forhandle en handelsaftale på plads de næste to måneder. Hvis ikke optrappes handelskrigen igen med urolige markeder.

Ifølge Goldman Sachs forventes den amerikanske vækst i 2019, at falde en smule fra 2,9% til 2,5% på grund af strammere økonomiske forhold og finanspolitisk stimulering. Den amerikanske centralbank har meldt ud at frem for at hæve renten i regelmæssige kvartalsvise intervaller, ændres renten mere på baggrund f.eks. inflation, ledighed og vækst. Altså databaseret og baseret mindre på prognoser for fremtiden. Dette vil givetvis øge volatiliteten på aktiemarkedet, samtidig med at handelskrigen ulmer videre.

Investeringsfonden Innolab Capital Index A/S er en alternativ investeringsmulighed, hvis mål er at skabe et langsigtet stabilt afkast, der er 2-3% bedre end markedsafkastet med høj sikkerhed og uden brug af gearing. Forvaltningen er baseret på input fra kunstig intelligens.

Som investor opnår du spredning og professionel forvaltning af din investering i fem ledende aktieindeks; S&P 500, NASDAQ 100, DAX 30, Hang Seng og Nikkei 225. I faldende markeder kan investeringsmodellen tjene penge ved at shorte markedet. Dette giver en unik mulighed for at ride med markedet både op og ned – og tilmed opnå fortjeneste af den investerede kapital.

Ændringer i porteføljen kan ske hver dag. På den måde sigter afdelingen mod at optimere dine muligheder for afkast, når der er ændringer i markedet.

Disclaimer

 • Innolab Capital ApS is a registered alternative investment fund in accordance with section 3, paragraph 1. 1, No. 1 of Act No. 598 of 12 June 2013 on Alternate Investment Fund Managers, etc. (“AIFM Act”) and Section 2 of Executive Order No. 782 of 26 June 2013 on Alternative Investment Funds.

  In accordance with Paragraph 5 (1) of the AIFM Act 3, and section 4 of Law No. 403 of 28 April 2014, this website addresses only (i) professional investors residing in Denmark and (ii) investors residing in Denmark who undertake to invest at least EUR 100,000 and to declare in writing that they are familiar with the planned investment and the associated risks. By a professional investor is meant investors who meet the requirements of section 3 (1) of the AIFM Act. 1, No. 37.

  The content of this website has been prepared solely for the purpose of informing professional investors. The website is not and should not be perceived as an offer or invitation to buy or sell securities and investment certificates (investment funds or other securities).

  Information, calculations, assumptions, estimates and expectations on this website do not replace the reader’s own assessment of the market. The disclosed information is solely Innolab Capital ApS’s expectations and does not constitute advice. Innolab Capital ApS is not responsible for any losses that visitors have suffered from decisions or actions taken with the website as a basis.

 • Disclaimer

 • Innolab Capital ApS er en registreret alternativ investeringsfond i overensstemmelse med § 3, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (“FAIF-loven”) samt § 2 i bekendtgørelse nr. 782 af 26. juni 2013 om alternative investeringsfonde.

  I henhold til FAIF-lovens § 5, stk. 3, og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014 henvender denne hjemmeside sig kun til (i) professionelle investorer bosiddende i Danmark og (ii) investorer bosiddende i Danmark, som forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og skriftligt erklære, at de er bekendt med den påtænkte investering og de dermed forbundne risici. Ved en professionel investor forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 37.

  Indholdet af denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med det formål at informere professionelle investorer. Hjemmesiden er ikke og bør ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer og investeringsbeviser (investeringsforeninger eller andre værdipapirer).

  Oplysninger, beregninger, antagelser, skøn og forventninger på denne hjemmeside erstatter ikke læserens egen vurdering af markedet. De offentliggjorte oplysninger er udelukkende Innolab Capital ApS’ forventninger og udgør ikke rådgivning. Innolab Capital ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som besøgende har lidt på baggrund af beslutninger eller handlinger udført med hjemmesiden som grundlag.