Ansvarsfraskrivelse og ophavsret

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om Innolab Capital ApS og Innolab Capital Index A/S (herefter “Selskaberne”). Selskaberne er underlagt dansk ret og har Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.

Hjemmesiden er alene udarbejdet som en generel informationsservice og til orienteringsmæssige formål for Selskabernes kunder samt offentligheden (Besøgende). Besøgende kan her finde information om blandt andet Selskabernes produkter, investeringsresultater, nyheder og artikler.

Innolab Capital ApS blev stiftet i 2018. Vi gør opmærksom på, at nogle af de på hjemmesiden viste afkast- og nøgletal er fra før stiftelsen og derfor ikke fra fondene, men fra forudgående afkast med investeringsstrategierne.

Indholdet på hjemmesiden er udarbejdet til brug for orientering, kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan ikke betragtes som et tilbud til, eller en opfordring om, at købe, beholde eller sælge aktier i Selskaberne.

Selskaberne kan ikke holdes ansvarlige for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne på denne hjemmeside. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Indholdet på hjemmesiden erstatter ikke en juridisk, regnskabsmæssig eller anden professionel rådgivning samt due diligence proces. Man bør altid at søge konkret rådgivning hos tredjemand om egne finansielle forhold, herunder skatteforhold med videre før køb eller salg af investeringsbeviser, aktier og andre investeringsprodukter.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Før investering bør dokumenter med central investorinformation, væsentlig investorinformation, prospekt, investoroplysninger og vedtægter for den relevante investeringsafdeling grundigt gennemlæses. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, er tilgængelige her på hjemmesiden.

Hjemmesidens information, afkast og beregninger er udarbejdet med henblik på at være så korrekte og retvisende som overhovedet muligt, ligesom det bestræbes altid at anvende så troværdige kilder som muligt. Dette kan dog ikke erstatte den Besøgendes eget skøn og vurdering af materialet, ligesom Selskaberne ikke kan gøres ansvarlige for fejl og mangler samt informationers og beregningers nøjagtighed.

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret. Hele eller dele af hjemmesiden må ikke gengives uden Selskabernes skriftlige tilladelse.

Alle informationer som fremgår af hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden varsel.

Persondata og cookiepolitik

Selskaberne modtager oplysninger og besøgsstatistik via Google Analytics, HubSpot og andre tjenester. Data og oplysninger bruges blandt andet til at gøre hjemmesiden bedre og mere relevant for de besøgende samt at målrette den til den enkelte bruger.

Der bruges såkaldte cookies til at gemme besøgsinformation, individuelle brugerpræferencer og andet i forbindelse med visning og målretning af hjemmesiden til Besøgende, ligesom eksterne samarbejdspartnersystemer der bruges på hjemmesiden, f.eks. Google Analytics og HubSpot, bruger såkaldte 3. parts cookies.

Selskaberne anvender eksterne samarbejdspartnere til at udsende e-mail nyhedsbreve, der dels kan være af informerende karakter og dels adviseringer om for eksempel artikler og månedsrapporter. Ved hver e-mail udsendt via samarbejdspartnere indsamles af disse en række informationer som Selskaberne anvender til at gøre nyhedsbrevet bedre og mere relevant. Det er for eksempel oplysninger om åbningsrater, klikrater og mails.

Disclaimer

 • Innolab Capital ApS is a registered alternative investment fund in accordance with section 3, paragraph 1. 1, No. 1 of Act No. 598 of 12 June 2013 on Alternate Investment Fund Managers, etc. (“AIFM Act”) and Section 2 of Executive Order No. 782 of 26 June 2013 on Alternative Investment Funds.

  In accordance with Paragraph 5 (1) of the AIFM Act 3, and section 4 of Law No. 403 of 28 April 2014, this website addresses only (i) professional investors residing in Denmark and (ii) investors residing in Denmark who undertake to invest at least EUR 100,000 and to declare in writing that they are familiar with the planned investment and the associated risks. By a professional investor is meant investors who meet the requirements of section 3 (1) of the AIFM Act. 1, No. 37.

  The content of this website has been prepared solely for the purpose of informing professional investors. The website is not and should not be perceived as an offer or invitation to buy or sell securities and investment certificates (investment funds or other securities).

  Information, calculations, assumptions, estimates and expectations on this website do not replace the reader’s own assessment of the market. The disclosed information is solely Innolab Capital ApS’s expectations and does not constitute advice. Innolab Capital ApS is not responsible for any losses that visitors have suffered from decisions or actions taken with the website as a basis.

 • Disclaimer

 • Innolab Capital ApS er en registreret alternativ investeringsfond i overensstemmelse med § 3, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. (“FAIF-loven”) samt § 2 i bekendtgørelse nr. 782 af 26. juni 2013 om alternative investeringsfonde.

  I henhold til FAIF-lovens § 5, stk. 3, og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014 henvender denne hjemmeside sig kun til (i) professionelle investorer bosiddende i Danmark og (ii) investorer bosiddende i Danmark, som forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og skriftligt erklære, at de er bekendt med den påtænkte investering og de dermed forbundne risici. Ved en professionel investor forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 37.

  Indholdet af denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med det formål at informere professionelle investorer. Hjemmesiden er ikke og bør ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer og investeringsbeviser (investeringsforeninger eller andre værdipapirer).

  Oplysninger, beregninger, antagelser, skøn og forventninger på denne hjemmeside erstatter ikke læserens egen vurdering af markedet. De offentliggjorte oplysninger er udelukkende Innolab Capital ApS’ forventninger og udgør ikke rådgivning. Innolab Capital ApS er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som besøgende har lidt på baggrund af beslutninger eller handlinger udført med hjemmesiden som grundlag.